Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
Nước mắt nhỏ sa, khăn sô sa anh chùi không ráo
Chéo áo em chấm không khô
Ví dầu em có nơi mô
Để anh đi thác xuống ao hồ rạng danh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001