- Anh đồ ơi hỡi anh đồ,
Có ăn cơm tấm trộn ngô thì vào.
- Cơm tấm còn đãi dưới ao,
Ngô thời chưa bẻ, anh vào làm chi.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006