Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội?
Anh đố em huê gì nở nội đồng không?
Anh đố em biết huê gì nở bảy, tám lần chông?
Anh đố em biết huê gì nở mùa đông trắng vàng?

- Anh đã đố thời anh lại giảng qua hoà
Em chẳng biết thì anh giảng cho dân nghe

- Huê sim huê mua nở trên rừng bạc bội
Nhược bằng huê lúa nở nội đồng không
Nhược bằng hoa dứa nở bảy, tám lần chông
Nhược bằng huê cải nở mùa đông trắng vàng


Khảo dị:
Anh đố em huê gì nở trong rừng bạt nội?
Anh đố em huê gì nở nội đồng không?
Anh đố em biết huê gì nở bảy, tám lần chông?
Anh đố em biết huê gì nở mùa đông trắng vàng?

- Anh đã đố thời anh lại giảng ra hoà
Em chẳng biết thời anh giảng dân làng nghe

- Hoa sim hoa mua nở trên rừng bạt nội
Nhược bằng huê lúa nở nội đồng không
Nhược bằng hoa dứa nở bảy, tám lần chông
Nhược bằng huê cải nở mùa đông trắng vàng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001