Anh đến tìm hoa
Thì hoa đã nở
Anh đến tìm đò
Thì đò đã sang sông
Anh đến tìm em thì em đã lấy chồng
Em yêu anh như rứa có mặn nồng chi mô?
- Hoa đến kỳ hoa phải nở
Đò đã đầy thì đò phải sang sông
Đến duyên thì em phải lấy chồng
Em yêu anh rứa đó, còn mặn nồng thì tuỳ anh


Khảo dị:
Anh đến tìm hoa, hoa đà đã nở
Anh đến gọi đò, đò đã sang sông
Tìm bậu, bậu đã lấy chồng
Bậu thương như thế, mặn nồng làm sao?
- Hoa đến hoa nở
Đò đã đầy đò phải sang sông
Đến duyên em phải lấy chồng
Tình thương như thế, mặn nồng tuỳ anh
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001