Anh đến đây để ở mãi không về
Để cho thiên hạ gởi ra bề chồng con


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001