Anh đương cỡi ngựa qua kiều,
Thấy em đứng đó lỡ chiều anh thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]