Anh đương cỡi ngựa qua kiều,
Thấy em đứng đó lỡ chiều anh thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001