Anh đương cầm bút ngâm bài,
Nhớ ơn nghĩa bạn, quên mài nghiên châu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001