Anh đây thật đấng trai lành
Chẳng thèm theo thói Sở Khanh phụ nàng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001