Anh đây tài tử giai nhân
Vì tình nên phải xuất thân giang hồ
Nói đây có chị nằm đò
Mận xanh ăn vậy, đừng chờ đào non


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001