Anh đây lên thác, xuống ghềnh,
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơi.
Đi cho khắp bốn phương trời,
Cho trần biết mặt, cho đời biết tên.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)