Anh đây chính thực người trời,
Lỡ chân rơi xuống là người trần gian.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001