Anh đánh thì tôi chịu đòn
Tính tôi hoa nguyệt mười con chẳng chừa
Đánh tôi thì tôi chịu đau
Tánh tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu
Tính quen chừa chẳng được đâu
Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng


Khảo dị:
Anh đánh thời tôi đau đòn
Lòng tôi hoa nguyệt mười con chả chừa
Anh đánh thời tôi đau đòn
Cái lòng hoa nguyệt chín mười con tôi cũng chẳng chừa
Ông trời nắng ông trời lại mưa
Những người tính ấy có chừa được đâu
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001