An bộ khả dĩ đương xa.


Câu này ý nói đi hưỡn bước thì bền cũng bằng đi xe.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897