Ai xui má đỏ hồng hồng,
Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001