Ai xui em lấy học trò,
Thấy nghiên thấy bút những lo mà gầy.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001