Ai xui em có má hồng,
Để người quân tử chưa trông đã thèm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001