Ai xui ai khiến trong lòng,
Mau chân nhạy miệng mắc lòng gian nan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001