Ai xui đất thấp trời cao,
Để cho tôi đứng, tôi gào hết hơi.
Hết hơi chẳng thấy trả lời,
Thấy trong trời đất có tôi đứng gào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001