Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
Ai lôi ông Phàn mà ông Phàn Trì
Chàng mà đối được, thiếp nữ nhi theo về?

- Ai đạp ông Cô mà Cô Trúc
Ai đơm vua Vũ mà vua Vũ Vương?
Anh mà đối được thì nường tính sao?


Tể Ngã, Phàn Trì là hai học trò của Khổng Tử.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001