Anh về xẻ ván cho dày
Bắc cầu sông Cái đón thầy mẹ sang
Thầy mẹ sang trước, anh em ta rày sang sau


Khảo dị:
Anh về xẻ ván cho dày
Bắc cầu sông Cái cho thầy mẹ sang
Thày mẹ sang em cũng theo sang
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
Ai về xẻ gỗ cho dày
Bắc cầu qua bể cho thầy mẹ sang
Anh về xẻ ván cho dày
Đóng thuyền đợi bến, rước thầy mẹ sang
Thuyền lớn quan bắt chở lương
Còn chiếc thuyền nhỏ cùng nàng qua sông
Chờ nàng
anh đứng anh trông
Ai về xẻ ván cho dày
Đóng thuyền đợi bến cho thầy mẹ sang
Còn chiếc thuyền nhỏ chở nàng qua sông
Thuyền nhỏ anh bắt chở ngang
Anh trông trông mãi mà không thấy nàng
Khinh anh chèo chống lang thang
Bến kia nàng đã
sang ngang cùng người
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001