Ai về tôi gửi bức thư
Cô tám ở lại, cô tư lấy chồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001