Ai về nhắn với quan Thượng
Bình Tây sát tả để dọn đường vua ra


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001