Ai về nhắn với quan Đề
Bình Tây chẳng được, cứ kéo quân về hại dân


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001