Ai về nhắn với bạn nguồn
Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên
Đôi đàng nhân ngãi có nên


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001