Ai về nhắn nhủ mẹ cha
Mua heo thì trả, trường ba con hỏng rồi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001