Ai về nhắn nhủ chúa nhà,
Có nhớ người cấy hay là bỏ quên?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001