Ai về nhắn nhủ cô hay,
Có thương anh, thì đợi cho đầy ba đông.
Hay là cô vội lấy chồng,
Mặc ý tuỳ lòng anh chẳng dám ngăn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001