Ai về nhắn nhủ ông sư
Đừng nhang khói nữa mà hư mất đời


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001