Ai về nhắn khách biên thiềm,
Hỏi thăm đá luộc đã mềm hay chưa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001