Ai về nhắn họ Hy Hoà
Nhuận năm sao chẳng nhuận và trống canh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001