Ai về ngõ ấy ai ơi
Câu sầu ta để chia đôi cho đồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001