Ai về khe Mọ cùng đi
Đồng bằng thì ít, rú ri thì nhiều


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)