Ai về cho em về theo
Ngó truông truông rậm, ngó đèo đèo cao


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)