Ai về chợ Vạn thì về
Chợ Vạn có nghề đặt rượu nuôi heo


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001