Ai về chợ Nhót mua tranh,
Mua hàng quả hộp, mua hoành sơn son.
Mua con người lịch đẹp giòn,
Múa tay thảo nét trúc vờn, điều bay.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002