Ai về chẻ nứa phết hồ
Để tôi nhắn nhủ đôi cô hàng vàng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001