Ai về bên ấy bây giờ
Cho tôi gởi một bức thư thăm chồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001