Ai về Thông Lạng mà coi
Bắc niêu lên bếp, xách oi ra đồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001