Ai về Phú Lộc gửi lời,
Thư này một bức nhắn người tri âm.
Mối tơ chín khúc ruột tằm,
Khi tháng, tháng đợi mà năm, năm chờ.
Vì tình, ai lẽ làm ngơ,
Cắm sào chỉ quyết đợi chờ nước xuân.
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần,
Sắt cầm hảo hợp lựa vần quan thư.
Đôi bên ý hợp lòng ưa,
Mới phu công thiếp mới vừa lòng anh.
Thiếp thời tần tảo cửi canh,
Chàng thời nấu sử sôi kinh kịp thì.
Một mai chiếm bảng xuân vi,
Ấy là đề diệp tinh kỳ từ đây.
Ai ơi nghe thiếp lời này.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]