Ai về Nhượng Bạn thì về
Gạo nhiều, cá lắm, dễ bề làm ăn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001