Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
Thừng buôn có lỗ, xin đừng quên nhau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001