Ai về Giồng Dứa qua truông
Gió day bông sợi, bỏ buồn cho em


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001