Ai về Cầu Ngói, Gia Lê,
Cho em về với, thăm quê bên chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004