Ai về đợi với em cùng
Thân em nay bắc, mai đông một mình
Chi bằng ruộng tốt rừng xanh
Vui cha vui mẹ, vui anh em nhà


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001