Ai về đường ấy mấy đò,
Mấy cầu mấy quán anh cho mượn tiền.
Ước gì quan đắp đường liền,
Kẻo ta đi lại tốn tiền đò ngang.


Khảo dị:
Anh về bên ấy mấy đò,
Mấy cầu mấy quán, em cho mượn tiền.
- Anh về bên ấy đàng liền,
Không cầu không quán mượn tiền làm chi.
Ai về đường ấy mấy đò,
Mấy cầu, mấy quán cho anh mượn tiền.
Ước gì quan đắp đường liền,
Kẻo ta đi lại tốn tiền đò ngang.
Em về dọn quán bán hàng,
Để anh là khách đi đàng trú chân
.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975