- Ai về đường ấy hôm nay,
Ngựa hồng ai cỡi, dù tay ai cầm?

- Ngựa hồng đã có tri âm,
Dù tay đã có người cầm thì thôi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001