Ai vơ rơm rác thì vơ,
Nồi đồng kiềng sắt đợi chờ than lim.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001