Ai uốn câu cho vừa miệng cá
Tôi nghĩ như chàng chẳng khá hơn ai


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001