Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
Biết cha với mẹ có bằng lòng hay không


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001