Ai trao lời giục giã em mê
Áo em đắp có chốn em dựa kề nơi mô


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001